Valikko Sulje

Lataa telakan toimintaohjeet itsellesi tästä.

Telakka, yleistä

Telakka toimii yleishyödyllisenä yhdistyksenä ja sen toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin, näihin yhteisesti sovittuihin toimintaohjeisiin sekä yhdistyksessä hyväksyttyihin käytäntöihin. Omat ehtonsa toiminnalle asettaa myös UPM – Kymmene Oyj:n kanssa tehty vuokrasopimus sekä muiden sidosryhmien kuten esim. ympäristötoimen ja pelastusviranomaisten asettamat vaatimukset.

Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää alue perinnealusten Kunnostustelakkana ja kotisatamana, jossa on hyvät toimintaedellytykset alan harrastajille.

Toiminnan ollessa harrastusluonteista, ei yhdistys voi tarjota telakointipalveluja avaimet käteen -periaatteella. Aluksen omistaja joutuu, nostoa ja laskua lukuunottamatta, itse huolehtimaan telakoinnin eri vaiheista ja teettämään omalla kustannuksellaan tarvittavat työt. Tällainen toimintamalli varmistaa sen että telakalla voidaan tehdä pieniä tai suuria, lyhytkestoisia tai pitkäaikaisia laivojen ja veneiden kunnostuksia mahdollisimman edullisesti.

Toiminnan kustannukset (alueen vuokra, sähkö, jätehuolto, yleis- ja kunnostuskulut) kerätään maksuina laituripaikoista, talvisäilytyspaikoista, telakoitavilta aluksilta, työhuonevuokrina, jäsenmaksuina jne.

Yhdistyksen työkalut ja muu kalusto

Aluella yhdistyksen hallinnassa olevat työkalut ja laitteet ovat jäsenistön käytettävissä käyttäjän omalla vastuulla. Koneiden ja laitteiden käyttöön on saatava lupa kalustovastaavalta. Työkalut ja työstökoneet on puhdistettava ja käyttöympäristö siivottava käytön jälkeen.

Varastoissa ja konepajalla jäsenen on huolehdittava siitä että varaston ja konepajan ovi on lukittu aina kun viimeinen poistuu hallista. Alueen rakennusten avaimia ei saa luovuttaa ulkopuolisille.

Vakuutus, vastuut ja korvausvelvollisuus

Yhdistys on vakuuttanut ainoastaan aluella olevat rakennukset (raivausvakuutus) ja talkooväen (talkoovakuutus). Jokainen on velvollinen hoitamaan omat vakuutuksensa. Telakkayhdistys ei missään olosuhteissa ole vastuussa jäsenen tai ulkopuolisten omaisuudesta tai henkilövahingoista.

Vahingoitettu omaisuus on korjattava ja vahingosta ilmoitettava kalustovastaavalle, sekä tietysti vahingoitetun tavaran omistajalle, jos se on joku muu kuin yhdistys. Ilmoita vaaroista, epäkohdista ja rikkoontumisista kalustovastaavalle jos et itse sitä pysty korjaamaan, ja vaikka korjaatkin ilmoita sekin.

Tulityöt

Tulitöissä on sovellettava tulityömääräyksiä. Tulitöissä on oltava  ensisammutus välineet työkohteessa. (sammutuspeitto, vaahto- tai jauhesammutin 6 kg ja tarvittaessa vesipumppuvalmius). Sisätiloissa on tulityöt sallittu ainoastaan sorvihallin betonilattian osalla ja pajahuoneessa.

Sähkön käyttö

Sähkön käyttö on sallittua vain mittauksen kautta, tai erillistapauksissa sopimuksen mukaan. Sähkönkulutuksesta vastaa mittarin vuokraaja mittarilukemien mukaisesti ilman erillistä sopimusta. Mittareita saa telakkamestarilta. Ilman mittausta käytettävän sähkön veloitus tehdään arvion mukaan, kuitenkin vähintään 50,00 € / vko.

Ympäristö, älä vahingoita vesistöjä

Telakka-alueella on käymäläveden sekä öljyisen pilssiveden laskeminen Saimaaseen kielletty. Lähin septityhjennyspaikka on telakan vieressä länsipuolella kaupungin laiturilla. Pilssivesien tyhjennys on mahdollista Lappeenrannan satamassa.

WC

Telakka-alueella on puucee yhteisessä käytössä. Sille ole erillistä hoitajaa, jos pönikkä täyttyy huolehdi sen tyhjennys. Kalustovastaava tai telakkamestari kertoo minne tyhjennetään ja miten.

Puhdas vesi

Laitureiden vesipisteet on tarkoitettu jäsenten alusten käyttövesisäiliöiden täyttöön ja sisältyy jäsenetuihin. Veden käyttö muuhun tarkoitukseen kuten esim. aluksen pesuun, höyrykattilan täyttöön ja vesihiekkaukseen
on mahdollista mutta maksullista.

Avotulen teko on sallittu vain tulisijoiksi varatuilla paikoilla.

Pysäköinti

Pitkäaikaispysäköinti ja perävaunujen säilytys on sallittua vain merkityilla pysäköintipaikoilla. Ajoneuvojen ja tavaroiden säilytys / varastointi huoltolaiturilla tai sen edustalla on kielletty. Rantaan ja alueelle määräysten vastaisesti pysäköidyt autot vaikeuttavat muiden liikkumista ja tavaran rahtaamista sekä ovat vaarassa kolhiintua. Huolehdi ettei ajoneuvo haittaa muuta työskentelyä, hätätelakointia eikä ole esteenä mahdollisille pelastuslaitoksen yksiköille. Huomioi myös mahdolliset puhallus- ja maalaustyöt jotka voivat vahingoittaa autoasi jos se on pysäköity sääntöjen vastaisesti.

Varastointi ja jätehuolto

Omien tarvikkeiden ja tavaroiden varastointi on sallittua vain omassa varastotilassa tai telakkamestarin kanssa sovitusssa paikassa. Varaston oveen on laitettava aluksen nimi ja yhteyshenkilön puhelinnumero.
Polttoaineiden ja kaasun varastointi on tiloissa kielletty. Polttoaineet ja kaasut voi säilyttää aluksella tai kaasut kaasukaapissa joka on sorvihallin seinustalla. Aluspukkien ja trailerien säilytyspaikat on sovittava telakkamestarin kanssa. Pysäköintialueet ei ole säilytysalueita kesäisin. Tilapäisroinan varastoinnista on sovittava etukäteen telakkamestarin kanssa, luvatta jätetyt tai muuta toimintaa haittaavat roinat yhdistys voi kuljetuttaa alueelta pois omistajan kustannuksella. Telakkointialueella laivan toimintaan ja töihin liittyvien rakennusmateriaalien, työkalujen ja muiden tavaroiden varastoiminen sisältyy vuokrattuun maapaikkaan. Vuokraaja sitoutuu säilyttämään näitä ko. alueella ja omalla vastuullaan, pitäen alueen kuitenkin siistinä. Jokainen on velvollinen siivoamaan jälkensä, sekä toimittamaan pois jätteensä. Metalliromulle ja akuille on keräyspiste alueella. Tyhjät maalipurkit eivät kuitenkaan ole kierrätysmetallia. Alusten talousjätteelle (kuivajäte ja biojäte) on omat astiansa ja niihin ei saa laittaa remonttijätettä.

Kaikki muu jäte on kuljetettava pois alueelta. Jäteöljyn varastointi on alueella kokonaan kielletty. Öljyjätteet kuten muukin ongelmajäte on toimitettava asianmukaisesti ja ensitilassa alueelta pois asianomaisen toimesta. Mikäli yhdistys joutuu siivoamaan, laskutetaan siitä toteutuneiden kulujen mukaisesti + työ. (55 €/ h / ALV 0 %)

Laituripaikat / talvisäilytys 1.9 – 31.5

Aluspaikan ja / tai talvisäilytyspaikan vuokraajan on tehtävä vuokrasopimus. Yhdistyksellä on oikeus hinnan muutoksiin. Aluspaikan vuokraaja ei voi siirtää aluspaikan vuokraoikeutta kolmannelle  osapuolelle, ilman hallituksen suostumusta. Hallituksella tai sen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus vuokrata laituripaikkaa sen ollessa tyhjillään, sovittuaan siitä paikan haltian kanssa.

Yhdistys ei vastaa sähkönjakelun katkeamisen aiheuttamista vahingoista.

Alusten laituripaikoista päättää hallitus alusten omistajien toiveet huomioonottaen. Laituripaikkoja voidaan vaihtaa mikäli se on tarpeellista alusten ominaisuudet ja koko huomioiden. Laituripaikka on henkilö- ja aluskohtainen. Turvallisuussyistä laitureille ei saa rakentaa eikä niillä saa säilyttää roinaa. Laituripaikat on tarkoitettu perinnealuksille.

Alusten telakointi ja kunnostukset

Telakoinnista tehdään erillinen telakointisopimus telakkamestarin kanssa. Telakointilaitteistoja saa käyttää vain niihin perehtyneet ja hallitukselta käyttöluvan saaneet henkilöt. Telakointi tapahtuu aina aluksen omistajan vastuulla ja valvonnassa. Yhdistys ei vastaa aluksen pohjan mahdollisesta soveltumattomuudesta telakan kelkalla tapahtuvaan nostoon. Aluksen omistajan vastuulla ovat myös aluksen laiturissa pito ja säilytys, siirrot, nostot sekä maakuljetukset. Telakoinnin aikana toivotaan telakoitavalla aluksella olevan voimassa oleva vastuuvakuutus.

Puhallus, ruiskumaalaus ja tulityöt sekä paikka niille on sovittava etukäteen telakkamestarin kanssa. Rakennusmateriaalien ja muiden tavaroiden varastoinnissa on noudatettava yhdistyksen antamia ohjeita. Työtelineet, portaat, pukit ym. voidaan varastoida, yhdistyksen osoittamaan paikkaan ja merkittävä aluksen tai omistajan tunnuksin.

Hiekkapuhallus ja maalaustöissä on alue suojattava niin ettei työstä aiheudu haittaa tai vaaraa muille. Huomioi myös läheinen asutus, ettei tekemäsi työ jää koko telakan viimeiseksi. Hiekkapuhallus ja ruiskumaalaus on luvallista vain ison kelkan luona, erikseen sovitulla alueella.

Puhallushiekan ja maalin leviäminen on estettävä riittävällä suojauksella. Myös nostokelkka on suojattava hiekalta. Puhalluksessa on käytettävä kvartsihiekkaa pölyämisen estämiseksi.

Aluksen omistaja on velvollinen siivoamaan puhallushiekat, suojapeitteet, rakennusroinat jne. Huomioi että puhallushiekka on ongelmajätettä, kuten tyhjät maalipöntötkin. Keliolosuhteet on otettava huomioon, kovat tuulet kuljettavat hiekan ja maalisumun pitkiäkin matkoja suojauksesta huolimatta.

Kovaa melua aiheuttavien töiden aikarajat. (isot kompurat, puhallustyöt, jne)

Arkisin: 07:00 – 18.00
La:  09:00 – 16:00
Su: Kielletty
Arkipyhät: Kielletty

Kulku alueelle

Porttikoodi annetaan henkilöille joiden aluksen kotisatama on telakalla telakoituna tai talvisäilytyksessä sekä alueella toimiville urakoitsijoille sekä kunnostajille toimiensa ajaksi. Porttikoodin hoitaa telakkamestari tai puheenjohtaja. Hallituksella on oikeus perustelluin syin mitätöidä henkilön porttikoodi.

Ongelmatilanteet

Oleskellessasi luvallisesti telakka-alueella sitoudut noudattamaan näitä ohjeita.

Yhdistys varaa itselleen oikeuden ryhtyä aluksenomistajan kustannuksella välittömästi tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin mikäli jonkin aluksen todetaan aiheuttavan vahinkoa tai kohtuutonta haittaa telakan rakenteille, ympäristölle, muille aluksille tai toiminnalle mikäli omistajaa ei tavoiteta tai hän ei heti tiedon saatuaan ryhdy korjaamaan tilannetta. Tällaisia tilanteita voi olla uppoaminen, telakointipukkien ilmeinen sortumisvaara, ympäristösaaste tms. Aluksen omistajan ilmeinen välinpitämättömyys vaaratilanteen korjaamiseen johtaa paikkaoikeuden menettämiseen.

Vuokraoikeuden menetyksestä ja jäsenen porttikoodin mitätöinnistä hallitus ilmoittaa kirjallisesti. Mahdollisia maksettuja vuokria yhdistys ei maksa takaisin.

Kyseisiin sanktioihin johtavia syitä on mm:

  • jäsenmaksun maksamatta jättäminen
  • vuosivuokran maksamatta jättäminen eräpäivään mennessä
  • paikka luovutettu toiselle ilman telakkamestarin suostumusta
  • alus tai omistussuhteen muutoksista ei ilmoitettu yhdistykselle
  • jäsen ei noudata toimintaohjeita, tai käyttäytyy uhkaavasti muita kohtaan

Sähkölaskun maksamatta jättäminen johtaa aluksen sähköpisteen sulkemiseen sekä mahdollisesti yllämainittuun vuokrapaikan menetykseen.

Näiden toimintaohjeiden lisäksi on telakka-aluella noudatettava lakeja ja asetuksia sekä niiden nojalla annettuja säädöksiä sekä soveltuvin osin yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistys pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä toimintaohjeita tarpeen mukaan hallituksen päätöksellä. Voimassaoleva ohje on aina yhdistyksen nettisivuilla.

Telakan katuosoite esim. Pelastuslaitosta, takseja vierailijoita ym. varten on: Kanavansuun Perinnelaivatelakka ry, Suolavuorentie 7, Lappeenranta

Lappeenrannassa 16.8.2016
Kanavansuun Perinnelaivatelakkayhdistys ry
Hallitus